ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ALLFORPOOLS

Versie van toepassing vanaf 1 september 2021

 Downloaden:
Aller à la version FR


Voorwoord

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Producten en diensten van “AllForPools” die te koop aangeboden worden op (i) de internetsite www.allforpools.be of (ii) voorgesteld worden via eender welk verkoopkanaal op afstand of (iii) te koop aangeboden en voorgesteld door AllForPools in zijn winkel te 1300 Waver, Avenue Zénobe Gramme 25. De Producten en diensten die door AllForPools worden voorgesteld zijn zowel bestemd voor publieke en private ondernemingen als voor Consumenten.

Artikel 1. Definities

De termen die met een hoofdletter beginnen hebben de volgende betekenis:

AllForPools of

Allforpools

Commerciële benaming van de bedrijfsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.E.P. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1300 Waver, Avenue Zénobe Gramme 25, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.183.809.

Klant

De natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met AllForPools.

Algemene Voorwaarden

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Overeenkomst

De overeenkomst die AllForPools en de Klant bindt vanaf de aanvaarding van de bestelbon of de validering van de bestelling en de Algemene Voorwaarden bevat.

Consument

Een consument is eender welke natuurlijke persoon die een transactie sluit met doelstellingen die noch commercieel, noch industrieel, noch ambachtelijk zijn en geen betrekking hebben op zijn zelfstandige beroepsactiviteit.

Partij(en)

Enkelvoud: AllForPools of de Klant;

Meervoud: AllForPools en de Klant.

Product

Eender welk type product of koopwaar dat door AllForPools te koop aangeboden wordt

Site

Het e-commerce platform of de internetsite: www.allforpools.be , uitgebaat door AllForPools

 

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd, bepalen de wederzijdse rechten en plichten bij bestelling of aankoop van Producten of geleverde diensten (i) op de site www.allforpools.be of (ii) via eender welk verkoopkanaal op afstand of (iii) bij bestellingen of aankopen van producten die te koop aangeboden of voorgesteld worden door AllForPools in zijn winkel te 1300 Waver, Avenue Zénobe Gramme 25.

a. Verkoop en bestellingen verricht via de Site

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk ogenblik via de site geraadpleegd en in PDF- of HTML-versie gedownload worden. Zij worden ook ter kennis gebracht van de Klant aan wie gevraagd wordt er kennis van te nemen en ze vóór iedere aankoop te aanvaarden via de valideringstab van de bestelling (validering van de aankoop van de in het “mandje” vermelde Producten) via de Site. De bestellingen kunnen pas geplaatst worden na kennisneming en aanvaarding zonder voorbehoud van deze laatsten door de Klant.

b. Verkoop en bestellingen verricht buiten de Site

Indien een Klant een bestelbon overhandigt of zich per mail of in de winkel tot AllForPools richt voor een prijsaanvraag (met name voor Producten op maat), overhandigt AllForPools een contractvoorstel dat een offerte of prijsraming en de Algemene Voorwaarden bevat. De Algemene Voorwaarden staan immers op de achterzijde of als bijlage bij de bestekken, offertes en facturen van AllForPools. Door een voorschot en/of de factuur integraal te betalen of door een bestelbon te overhandigen/ondertekenen en/of door een bestelling in de winkel of per mail te valideren, erkent de Klant kennis te hebben genomen van en de onderhavige Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

c. Toepassingsgebied voor elk type verkoop

Bijgevolg zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle Overeenkomsten die tussen de Klant en AllForPools worden gesloten. Deze Algemene Voorwaarden sluiten, bij ontstentenis van de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door AllForPools, alle algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de Klant uit. Geen enkele afwijking van deze Algemene Voorwaarden zal worden toegestaan zonder schriftelijke bevestiging door een wettelijk vertegenwoordiger van AllForPools.

Naargelang van de hoedanigheid van de Klant (Consument of niet), kunnen bepaalde clausules van de onderhavige Algemene Voorwaarden niet op hem van toepassing zijn. Bepaalde artikelen zijn inderdaad enkel van toepassing op Consumenten. Sommige bepalingen hebben specifiek betrekking op de verkoop op afstand en zijn niet van toepassing op de verkoop in de winkel.

De bestelling door de klant vindt plaats volgens de toepasselijke voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden, zal de nieuwe versie enkel tegenwerpbaar zijn door de klant indien hij hier kennis van genomen heeft en ze aanvaard heeft. Het uitblijven van verzet door de Klant tegen de toepassing van de Algemene Voorwaarden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf hun kennisgeving, geldt als stilzwijgende aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Bij ontstentenis van aanvaarding of kennisgeving, vindt de bestelling plaats volgens de toepasselijke Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de validering van de bestelling door de Klant.

De toepasselijke Algemene Voorwaarden worden door AllForPools opgeslagen. Dit geldt ook voor de facturen gedurende de volledige wettelijke termijn.

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en in het Nederlands. In geval van een afwijkende interpretatie, primeert de Franse versie.

Artikel 3. Voorwaarden van de e-commerce en de verkoop op afstand

a. Toegang en navigatie

AllForPools neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, de veiligheid en de toegankelijkheid van de Site te verzekeren. AllForPools kan evenwel geen absolute bruikbaarheidsgarantie bieden en zijn acties moeten dan ook beschouwd worden als een middelenverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis.

b. Offertes

Door middel van de Site biedt AllForPools een online boetiek aan die de te koop aangeboden en voorgestelde Producten en diensten toont. De Producten en diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en getoond. Indien de Klant twijfels heeft of meer informatie wenst, kan hij steeds op eenvoudig verzoek bijkomende informatie verkrijgen over de getoonde Producten via het mailadres info@allforpools.be of per telefoon op 00 32 (0) 10 24 39 29. De productpresentatie op de Site bindt AllForPools niet en vormt geen offerte in de wettelijk zin van het burgerlijk recht. De Producten en diensten worden aangeboden voor zover ze beschikbaar zijn. De foto’s worden slechts ter illustratie getoond en verbinden de Partijen niet.

De Klant heeft de mogelijkheid om op de Site online aankopen te doen door middel van de selectie van Producten in het “Mandje” of kan per mail bestellingen plaatsen.

Op de Site en tijdens het bestelproces en om zijn bestelling te valideren, zal de Klant verplicht worden de onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden door alvorens de bestelling te plaatsen op de aangeduide plaats te klikken.

 

c. Bijzondere aanvragen en Producten op maat

Bij een bijzondere aanvraag door de Klant, mag AllForPools een contractvoorstel afgeven dat een prijsvoorstel voor de verkoop en een bestelbon bevat. Deze offertes hebben een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen. AllForPools behoudt zich evenwel het recht voor eender welke aanvraag van een Klant te aanvaarden of af te wijzen indien de reden redelijk gerechtvaardigd is.

d. Bestelling via de online boetiek van de Site

De op de Site voorgestelde Producten verwijzen naar de Producten die op de dag van de raadpleging door de Klant op de Site getoond worden voor zover ze voorradig zijn. Aangezien de voorraden niet onmiddellijk geüpdatet worden, kan AllForPools niet verweten worden een bestelling te weigeren wegens onbeschikbaarheid, zelfs na bevestiging van de verkoop.

De klant mag ongehinderd op de verschillende pagina’s van de Site surfen om kennis te nemen van de verschillende Producten en diensten die door AllForPools op zijn site worden aangeboden. De Producten worden getoond aan de hand van een inlichtingenfiche (productaanduiding, samenstelling, foto, prijs).

Om de bestelling te plaatsen, kiest de Klant de Producten en de hoeveelheid die hij wenst te bestellen. De Producten zullen aan het mandje van de Klant worden toegevoegd terwijl hij op “Aan het mandje toevoegen” klikt.

Op elk ogenblik kan de Klant een overzicht van de geselecteerde Producten bekomen door op het “Mandje” te klikken, eventuele fouten corrigeren in de gegevensinvoer van de bestelling en de Producten bestellen door op “Bestellen” te klikken na kennisneming en aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

De bestelling kan worden geplaatst als genodigde of door aanmaak van een klantaccount door op het vakje “Creëer uw account” te klikken. De Klant moet vervolgens een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord aanmaken om zijn account te configureren dat hij nodig zal hebben om zich later op de Site te identificeren. In beide gevallen zal de Klant zijn naam, voornaam en mailadres moeten opgeven.

De Klant controleert nog de juistheid van de bestelling en verricht aansluitend de betaling van zijn bestelling. De Klant zal de gewenste betaalwijze kunnen kiezen volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 4.

Zodra hij op “Nu betalen” klikt, wordt de bestelling opgeslagen en kan de Klant geen eventuele fouten meer corrigeren die hij begaan heeft tijdens de gegevensinvoer van de bestelling.

De verkoop is pas definitief gesloten vanaf ontvangst van de verkoopbevestiging per mail of volgens de afgesproken contractuele bepalingen, die de aanvaarding zonder voorbehoud van de meegedeelde Algemene Voorwaarden inhouden.

Na ontvangst van de betaalbevestiging door de bankinstelling, stuurt AllForPools een overzicht van de bestelling naar de klant met vermelding van:

o    Het bestelnummer;

o    De gegevens van de Klant;

o    De bestelde Producten en/of diensten;

o    Het totale bedrag van de bestelling, de levering en de kosten;

o    Een aanduiding van de vermoedelijke en informatieve uitvoeringstermijn van de bestelling;

o    De onderhavige Algemene Voorwaarden waar de klant reeds kennis van genomen heeft en die door hem aanvaard werden op het ogenblik van de bestelling, of een link langs waar ze gedownload kunnen worden.

AllForPools behoudt zich het recht voor de verkoop aan een Klant op te schorten, teniet te doen of te weigeren, indien met name de door de Klant meegedeelde gegevens duidelijk foutief of onvolledig blijken te zijn, indien er een geschil bestaat omtrent de betaling van een vorige bestelling, of op basis van eender welke andere gerechtvaardigde reden.

De Klant zal een mailadres, zijn facturatiegegevens en, in voorkomend geval, een geldig leveringsadres moeten kunnen verstrekken. Om het even welke uitwisseling met AllForPools zal via dit mailadres plaats kunnen vinden.

De Klant zal daarenboven een leveringswijze moeten kiezen voor het geservicete land en de betaalwijze valideren.

AllForPools behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant te blokkeren bij gebrek aan betaling, in geval van een foutief adres of om eender welk probleem met de klantaccount, totdat het probleem opgelost is.

Artikel 4. Prijs

Tenzij anders vermeld, staan de prijzen van de verschillende Producten en diensten in de algemene presentatie op de Site in EURO (€) en exclusief BTW aangeduid (maar inclusief BTW in het mandje van de Site, op de bestelbonnen en in de winkel). De prijzen worden als netto beschouwd en exclusief portokosten.

De prijzen en de taksen van de Producten worden in de winkel of in de online boetiek van de Site weergegeven of worden per mail verstrekt volgend op een specifieke aanvraag van een Klant of voor een bestelling op maat. AllForPools behoudt zich het recht voor de prijzen in de winkel of op de Site op eender welk moment in de toekomst eenzijdig te wijzigen. De Producten zullen echter in EURO (€) worden aangerekend op basis van de geldende tarieven op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De eventuele leveringskosten zijn niet in de aangeduide prijs inbegrepen, maar worden apart berekend, tijdens het bestelproces, al naargelang de wijze en de overeengekomen plaats van levering en het aantal bestelde Producten en dienen op het ogenblik van de bestelling via de Site te worden afgerekend. Het totale bedrag is de definitieve prijs, inclusief alle taksen en kosten, en wordt in de bevestiging van de bestelling vermeld. De eventuele douanekosten en accijnzen die aan de Klant zouden worden aangerekend voor een levering buiten de geservicete landen zijn uitsluitend ten laste van de Klant.

De facturen van AllForPools dienen te worden betaald binnen de op de factuur vermelde termijn. Het uitblijven van de betaling van een factuur op de vervaldag maken alle andere schuldvorderingen van AllForPools ten aanzien van de Klant van rechtswege opeisbaar. De op hun vervaldag niet-betaalde facturen worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12 % per jaar vanaf de factuurdatum tot aan de betaling. Bovendien zal de Klant die een vervallen factuur niet betaald heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadeloosstelling verschuldigd zijn die overeenkomt met 15 % van het schuldsaldo met een minimumbedrag van 250 euro, dat verschuldigd is als schadeloosstelling en interesten, tenzij een dwingende wettelijke bepaling er ten aanzien van uitsluitend Klanten Consumenten anders over beslist.

Enkel Consumenten kunnen eveneens elk bedrag dat aan AllForPools verschuldigd is vergoeden.

Artikel 5. Bevestiging en betaling van de bestelling

AllForPools blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot bevestiging van de integrale betaling van de bestelling.

a. Betaling van de Producten (behalve “op maat”)

Op de Site en in de winkel verricht de Klant de integrale betaling van het Product op het ogenblik van de uiteindelijke validering van de bestelling door de gekozen betaalwijze te gebruiken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking van AllForPools en in het geval van op maat bestelde Producten volgens de specificaties van de Klant (zie Artikel 5.c). Deze validering geldt als handtekening. De Klant garandeert aan AllForPools dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de gekozen betaalwijze te gebruiken en erkent dat de hiertoe verstrekte informatie als bewijs geldt van zijn instemming met de verkoop en de opeisbaarheid van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

AllForPools heeft een procedure ter controle van de bestellingen en de betaalmiddelen ingevoerd om zich op redelijke wijze te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van betaalmiddelen, met inbegrip van de opvraging aan de Klant van zijn identificatiegegevens.

AllForPools behoudt zich eveneens het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling niet helemaal of deels betaald heeft of met wie een geschil aan de gang is.

AllForPools waarborgt de vertrouwelijkheid van de door het SSL-protocol beveiligde bankgegevens, dat tijdens de betaling met bankkaart automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert en alle uitwisselingen versleutelt om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

b. Bevestiging via de online boetiek

Bij ontvangst van de voorziene aankoopvalidering, verzend AllForPools per mail een validering van de bestelling naar de Klant. De factuur wordt op haar beurt verstuurd na levering van de bestelde goederen. Indien er een fout verschijnt op de factuur omwille van een fout in de door de Klant overgemaakte gegevens of het BTW-nummer, kan deze op verzoek van de Klant worden rechtgezet tot 15 dagen na ontvangst van de factuur.

De Klant mag tijdens het bestelproces vragen om de factuur naar een ander adres te versturen dan het leveringsadres.

Indien een Product of een dienst niet voorradig is, zal AllForPools de Klant hierover zo vlug mogelijk per mail inlichten op het door de Klant opgegeven adres om het te vervangen of de bestelling van dit Product te annuleren en de bijhorende prijs terug te betalen, terwijl de rest van de bestelling onveranderd en definitief blijft (behoudens mogelijkheid tot herroeping).

c. Betaling van Producten op maat

De tegenwaarde van op maat gemaakte en door AllForPools te koop aangeboden Producten wordt uitgemaakt door de betaling van de prijs van de verkoop en de eventuele plaatsing/levering, zoals vermeld en/of berekend overeenkomstig de overeengekomen bijzondere voorwaarden tussen AllForPools en de Klant.

De overdracht van de eigendom vindt pas plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs door de Klant.

Tenzij anders vermeld, wordt elke prijs exclusief BTW en in EURO (€) uitgedrukt. Een voorschot van 50 % van de geschatte prijs zal aan de Klant worden aangerekend bij aanvaarding van de offerte, terwijl het saldo bij afhaling van het Product betaald dient te worden. De voorschotfacturen dienen binnen een termijn van 5 dagen na uitgifte betaald te worden. De andere facturen dienen onmiddellijk bij uitgifte betaald te worden, tenzij anders overeengekomen tussen de Klant en AllForPools. Om geldig te zijn moet elke klacht betreffende de factuur ten laatste 15 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan AllForPools kenbaar gemaakt worden, bij gebreke waarvan de klacht niet in aanmerking wordt genomen. Dit beginsel is niet van toepassing op de Klant Consument in geval van een dwingende wettelijke bepaling waarbij een ten gunste van de Consument langere termijn voorzien is.

Bij niet-betaling van om het even welke factuur op de vervaldag, zullen de in Artikel 4 vermelde bepalingen toegepast worden.

d. Bewijs van transactie

In het algemeen aanvaarden de Partijen elektronische bewijsmiddelen in het kader van hun betrekkingen (mail, WhatsApp, …).

De Partijen komen overeen dat de door AllForPools opgeslagen gegevens het bewijs vormen van alle door de Klant via de Site verrichte transacties. De door het betaalsysteem opgeslagen gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.

De bestelbon en de validering van de bestellingen zullen op de geïnformatiseerde registers van AllForPools worden opgeslagen, die op hun beurt op een betrouwbaar en duurzaam computersysteem bewaard worden, en zal beschouwd worden als bewijs van de contractuele betrekkingen tussen de Partijen.

Artikel 6. Levering

De levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bankinstelling van AllForPools. De Producten worden geleverd op het door de Klant aangegeven adres. De bijkomende kosten, voortvloeiend uit onvolledige of foutieve informatie door de Klant, worden hem aangerekend.

De levering vindt plaats binnen de aangeduide termijnen volgens de door de Klant gekozen wijze. Deze termijnen hangen hoofdzakelijk af van de leveranciers van AllForPools of de gekozen vervoerders.

Deze termijnen worden ter informatie gegeven en binden AllForPools niet. In geval van late levering, kan geen schadeloosstelling worden geëist van AllForPools of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen veertig (40) kalenderdagen overschrijden te rekenen vanaf de bestelling van een Product, zal het verkoopcontract evenwel opgezegd kunnen worden en de Klant terugbetaald worden. Indien de bestelling echter betrekking heeft op een Product op maat, zal de Klant de bestelling niet kunnen annuleren omwille van een simpele vertraging tenzij de leveringstermijnen onredelijk zijn en zes (6) maanden leveringsvertraging overschrijden.

De verzending van Producten gebeurt op risico van de niet-Consumenten Klanten. Volgens artikel VI. 44 WER, gebeurt de verzending van goederen naar een Klant Consument op risico van de onderneming, behalve wanneer het transport wordt verzorgd door de Consument of door een door de Consument aangeduide vervoerder en wanneer deze keuze niet door de onderneming werd voorgesteld.

a. Controle van de Bestelling

Bij ontvangst van de Producten, controleert de Klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde Product of de overeenstemming van de bestelling.

In de veronderstelling dat één of meerdere Producten ontbreken of beschadigd zijn, dient de Klant of de bestemmeling een voorbehoud te maken aan de vervoerder op het ogenblik van de levering en AllForPools hierover informeren binnen een termijn van maximaal 48 uur volgend op de levering van de producten.

De controle wordt dan ook als uitgevoerd beschouwd zodra de Klant, een nauw verbonden persoon, een aangesteld persoon, of een door hem gemachtigd persoon de bestelling heeft ontvangen zonder een voorbehoud te uiten.

Elk voorbehoud dat niet werd geuit volgens de hogervermelde regels en binnen de opgelegde termijnen, zal niet in aanmerking genomen worden en zal AllForPools vrijstellen van elke aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant.

Uitsluitend voor de Consumenten, wordt de informatietermijn voor ontbrekende of beschadigde Producten op vijf (5) kalenderdagen vastgesteld, volgend op de levering van de producten.

b. Fout bij levering

In geval van een foute levering of niet-overeenstemming van de producten met betrekking tot de gegevens vermeld op de bestelbon, brengt de Klant AllForPools hier binnen de drie kalenderdagen na leveringsdatum van op de hoogte.

Onverminderd het herroepingsrecht van de Consument, zal iedere klacht die niet binnen de opgelegde termijn werd geuit niet in aanmerking genomen worden en zal AllForPools vrijgesteld worden van elke aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant.

Uitsluitend voor de Consumenten, wordt de informatietermijn voor foute leveringen op vijf (5) kalenderdagen vastgesteld, volgend op de levering van de producten.

c. Teruggave en omruiling

Uitgezonderd de gevallen als bedoeld in het artikel betreffende het herroepingsrecht voor Klanten Consumenten, wordt geen enkele teruggave of omruiling aanvaard.

d. Afhaling van de koopwaar ter plaatse

Indien de Klant de keuze heeft gemaakt om de bestelde Producten ter plaatse af te halen, is hij ertoe verplicht, tenzij anders vermeld, de koopwaar binnen de vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de terbeschikkingstelling, in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan AllForPools het recht heeft het contract automatisch als ontbonden te beschouwen door schuld van de koper. In dat geval is de koper ertoe verplicht een bedrag gelijk aan 30 % van de verkoopprijs te betalen als schadevergoeding en interesten.

Voor op maat gemaakte Producten echter die niet binnen de voornoemde termijn worden afgehaald, zal AllForPools, bovenop de prijs van het Product, stockagekosten van 50 EUR per maand voor een luik en 15 EURO per maand voor dekzeilen kunnen eisen, dit onverminderd het recht van AllForPools om elke schadevergoeding en/of wettelijke en/of contractuele interesten te eisen voor het geleden nadeel. Bovendien zal AllForPools, na het verstrijken van een termijn van zes (6) maanden en middels de afgifte van een aangetekend schrijven dat de Klant aanmaant het Product binnen de vijftien (15) werkdagen te komen afhalen en dit zonder gevolg, onherroepelijk als enige eigenaar van het Product worden beschouwd, onverminderd zijn recht om de totaliteit van de hem eventueel verschuldigde bedragen en de eventuele terugbetaling van de verwijderings- en vernietigingskosten te eisen.

Wat de herstellingen van de door AllForPools (SAV) verkochte Producten betreft, is de Klant ertoe verplicht de koopwaar in ontvangst te nemen binnen de tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de terbeschikkingstelling, bij gebreke waarvan AllForPools een maandelijks bedrag van tien (10) EUR per gestockeerd Product zal kunnen aanrekenen, onverminderd het recht van AllForPools om andere schadevergoedingen en/of verwijlinteresten voor het geleden nadeel te eisen. Bovendien zal AllForPools, na het verstrijken van een termijn van zes (6) maanden en middels de afgifte van een aangetekend schrijven dat de Klant aanmaant het goed binnen de vijftien (15) werkdagen te komen afhalen en dit zonder gevolg, onherroepelijk als enige eigenaar van het Product worden beschouwd, onverminderd zijn recht om de totaliteit van de hem eventueel verschuldigde bedragen en de eventuele terugbetaling van de verwijderings- en vernietigingskosten te eisen.

Artikel 7. Herroepingsrecht voor de Klant Consument in het kader van de op afstand gesloten Overeenkomsten

a. Hoe dit recht uitoefenen

Indien de klant een Consument is, zal hij zijn wettelijk herroepingsrecht kunnen doen gelden binnen een termijn van veertien (14) werkdagen volgend op de levering van het Product voor elke op afstand verrichte verkoop (exclusief de verkoop gerealiseerd in de winkel).

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Consument AllForPools middels een duidelijke verklaring (met een aangetekend schrijven of per mail bijvoorbeeld) informeren over de beslissing van de Klant om dit contract te ontbinden. De Klant Consument mag hiervoor het bijgevoegde modelformulier tot herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Modelformulier tot herroeping:

Gelieve, indien u het contract wenst te ontbinden, dit formulier in te vullen en binnen de voornoemde termijnen terug te sturen

° Ter attentie van: T.E.P. Avenue Zénobe Gramme 25, 1300 Waver, mailadres: info@allforpools.be

° Ik/wij (*) breng/brengen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

° Besteld op (*)/ontvangen op (*)

° Naam van de consument/consumenten: (*)

° Adres van de consument/consumenten: (*)

° Nummer van de bestelling: (*)

° Handtekening van de consument/consumenten: (*) (enkel in geval van kennisgeving op papier)

° Datum: (*)

(Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen)

b. Uitsluitingen en verstrijken van de termijn

Dit recht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

-Indien de Klant niet de hoedanigheid van Consument heeft;

-Op reeds gepresteerde diensten;

-Op op maat gemaakte Producten of voorwerpen of volgens de preciseringen van de Klant of wanneer de producten gepersonaliseerd zijn;

-Voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvoor een individuele keuze of een bepaling voor de consument beslissend is of die duidelijk aangepast zijn aan de persoonlijke noden van de consument;

-Voor de levering van goederen die, nadat ze geleverd zijn, op grond van hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere artikelen;

-Voor de levering van goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen;

-Voor de levering van een dienst die reeds gepresteerd is;

-Voor de andere gevallen die uitdrukkelijk uitgesloten zijn door Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

Het herroepingsrecht verstrijkt vroegtijdig in geval van contracten:

-Voor de levering van verzegelde koopwaar die niet kan worden teruggestuurd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, indien het zegel na de levering werd verwijderd;

-Voor de levering van koopwaar die onlosmakelijk verbonden is met andere koopwaar na de levering op grond van hun aard.

c. Gevolgen van het herroepingsrecht

Indien de Klant Consument beslist om zijn herroepingsrecht uit te oefenen volgens de door dit artikel bepaalde voorwaarden, zal AllForPools de geïnde betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten voortvloeiend uit de keuze van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die AllForPools voorstelt) die onmiddellijk of ten laatste binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop AllForPools de kennisgeving ontvangt van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant Consument, terug te betalen zijn. Voor deze terugbetaling maakt AllForPools gebruik van hetzelfde betaalmiddel als de Klant Consument gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij er iets niet uitdrukkelijk werd overeengekomen tussen de Partijen. Er worden voor deze terugbetaling in geen geval kosten aangerekend aan de Klant Consument.

AllForPools mag de terugbetaling weigeren totdat ze de koopwaar hebben ontvangen of totdat de Klant Consument het bewijs heeft geleverd dat hij de koopwaar teruggestuurd heeft, wat het eerst komt.

De Klant Consument moet de koopwaar onmiddellijk aan AllForPools teruggeven of terugbezorgen en ieder geval ten laatste 14 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de Klant Consument kennis heeft gegeven van zijn recht op herroeping en ontbinding van de Overeenkomst. De termijn is nageleefd indien de Klant Consument de koopwaar terugstuurt vóór het verstrijken van de 14-daagse termijn.

 

De Klant Consument zal de rechtstreekse kosten voor de teruggave van de koopwaar dragen.

De Klant is enkel aansprakelijk voor de bedragen die verband houden met elk waardeverlies van de koopwaar indien dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de koopwaar die niet noodzakelijk is om de aard, de eigenheden en de functionaliteit te controleren.

 

Artikel 8. Verklaringen en garanties

a. Garanties van de Partijen

Door de Overeenkomst te ondertekenen, verklaart iedere Partij en garandeert de ander dat:

(a). zij over de macht en de toestemming beschikt om de Overeenkomst te sluiten en uit te voeren en zich van haar verplichtingen in dezen te kwijten;

(b). er geen gerechtelijk akkoord of lopende passiva bestaan die een ongunstig effect zouden kunnen hebben op haar financiële toestand en haar bekwaamheid om zich van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst te kwijten;

(c). zij geen indiening van een gerechtelijke reorganisatieprocedure, een aangifte van faillissement of een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling overweegt.

b. Overeenstemmingsgarantie voor Klanten Consumenten

AllForPools garandeert, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, dat de Producten vrij zijn van fouten op het vlak van ontwerp, materie of fabricage op voorwaarde dat ze onderworpen worden aan een normaal, correct en hiervoor bestemd gebruik. Alvorens de producten te gebruiken, neemt de Klant nauwgezet kennis van de gebruiksaanwijzing van het Product in kwestie.

Indien de Klant een Consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering van het Product, om de wettelijke overeenstemmingsgarantie in werking te laten treden, op voorwaarde dat het Product nieuw is (of als dusdanig verkocht werd). Het gebrek aan overeenstemming moet zo vlug mogelijk aan AllForPools gemeld worden en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de vaststelling van het gebrek.

De hogervermelde wettelijke garantietermijn zal door een commerciële garantie verlengd kunnen worden wanneer een specifieke uitbreiding het voorwerp uitmaakt van een specifieke aankoop door de Klant Consument.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet elk defect Product onder garantie naar AllForPools teruggebracht worden, na aanvaarding door AllForPools in de vorm van een retourdocument dat door AllForPools per mail wordt overgemaakt.

De Klant Consument zal het omstreden Product op zijn kosten moeten terugsturen met vermelding van het door AllForPools overgemaakte referentienummer naar het volgende adres: Avenue Zénobe Gramme 25 te 1300 Waver.

Het herstelde Product of een nieuw Product zal aansluitend ter beschikking van de Klant worden gesteld die het in ontvangst zal kunnen nemen in de winkel van AllForPools, gelegen te 1300 Waver, Avenue Zénobe Gramme 25.

Tenzij anders wettelijk bepaald, gebeurt de teruggave steeds op kosten en op risico van de Klant.

c. Uitsluiting van de garantie

Deze garantie van AllForPools is uitgesloten in de volgende gevallen:

-normale slijtage van de Producten;

-ongeval, ramp of geval van overmacht;

-slecht gebruik van de Producten, fout of verwaarlozing (d.w.z. niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, de gebruiksvoorschriften, de onderhoudsregels of de regels voor normaal gebruik van dit type goederen) door of vanwege de Klant;

-niet aan het Product te wijten oorzaken, zoals met name stroomonderbreking, spanningswisselingen, ontoereikend elektrisch systeem om het noodzakelijke vermogen aan te kunnen, enz.

-slechte stockage of behandeling van de Producten;

-gebruik van de Producten in combinatie met een uitrusting of programma dat niet door AllForPools werd geleverd; en

-elke installatie, onderhoud, herstelling, verplaatsing, wijziging of om het even welke andere interventie van of op de Producten, uitgevoerd door een persoon of entiteit anders dan AllForPools, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AllForPools of eender welk gebruik van niet door AllForPools geleverde wisselonderdelen.

d. Ontstentenis van garantie voor verkoop tussen professionelen

De onder punt b. hogervermelde regels zijn niet van toepassing onder professionelen. Wanneer bij een aankoop een factuur wordt overgemaakt aan een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer, komen de Partijen overeen dat de aankoop volledig beroepshalve werd gedaan.

Artikel 9. Ontbinding van de Overeenkomst

AllForPools is gemachtigd om de ontbinding van de Overeenkomst van rechtswege in te roepen, met onmiddellijke ingang, door schuld van de Klant, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder schadeloosstelling van de Klant, in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatieprocedure, of stopzetting van de betalingen door de Klant, en wanneer, vijftien dagen nadat een formele ingebrekestelling aan de Klant werd gericht om zijn verplichtingen na te komen, de Klant één of meerdere van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt, te laat nakomt of niet correct nakomt.

Deze ontbinding treedt in werking onverminderd de door de Klant verschuldigde betalingen aan AllForPools en de betaling van een eventuele schadevergoeding voor om het even ander door AllForPools geleden nadeel.

De Klant is gemachtigd om de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen in de veronderstelling dat AllForPools een fout begaat tijdens de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. De Klant moet AllForPools echter van het gebrek op de hoogte brengen. AllForPools zal aansluitend om een oplossing te vinden over een termijn van vijftien werkdagen beschikken te rekenen vanaf de kennisgeving.

Na het einde van de Overeenkomst, blijven artikel 13 (vertrouwelijkheid), artikel 14 (intellectuele eigendom), artikel 15 (gegevensbescherming), artikel 18 (geschillenregeling en toepasselijk recht) en artikel 19 (algemeenheden) tijdens een periode van vijf jaar van toepassing.

Artikel 10. Overmacht

Indien AllForPools deels of volledig verhinderd is om de bestelling uit te voeren wegens een onvoorziene omstandigheid waarover het geen controle heeft, is er sprake van overmacht. Het voorkomen van eender welke gebeurtenis zoals met name stakingen, lock-outs, embargo’s, oorlogen, terroristische aanslagen of de gevolgen van aanslagen, het gebrek aan grondstoffen, epidemieën, pandemieën, slechte weersomstandigheden en meer in het algemeen elke gebeurtenis van gelijkaardige aard die AllForPools of zijn leveranciers treft en de uitvoering van zijn respectieve verplichtingen vertraagt, onmogelijk maakt of drastisch op het spel zet, schort de uitvoering van zijn respectieve verplichtingen op.

In geval van overmacht, is AllForPools gemachtigd om de uitvoering van de bestelling deels of volledig op te schorten tijdens de volledige periode van overmacht. Indien de overmacht langer dan 90 dagen voortduurt, stellen de Partijen alles in het werk om de latere uitvoering van de Overeenkomst te heronderhandelen. Bij gebrek aan akkoord, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst, via kennisgeving per aangetekende brief gericht aan de andere partij, te beëindigen. De reeds door AllForPools uitgevoerde prestaties en bestellingen worden niettemin pro rata aan de Klant aangerekend.

Artikel 11. Overdracht en uitbesteding

AllForPools zal zijn rechten en plichten krachtens de Overeenkomst deels of volledig mogen overdragen of uitbesteden aan een ander bedrijf, onderneming of natuurlijk persoon na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

Artikel 12. Afwezigheid van ondergeschiktheidsband

AllForPools voert zijn prestaties in alle onafhankelijkheid en los van elke ondergeschiktheidsband ten aanzien van de Klant uit.

Deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst creëert in geen enkel opzicht een bedrijf, al dan niet voorzien van rechtspersoonlijkheid, een partnerschap of joint venture tussen de Partijen onderling.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

De Partijen verbinden zich ertoe de gevoelige informatie die ze met elkaar delen in alle vertrouwen te behandelen, tenzij anders contractueel bepaald of behalve wanneer de mededeling van deze vertrouwelijke informatie noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de Overeenkomst. Elke Partij die informatie meedeelt die ze als gevoelig beschouwt zal de andere partij moeten informeren over het gevoelige en/of vertrouwelijke karakter, waardoor die laatste haar een vertrouwelijke behandeling zal geven.

De Partijen vallen niet onder de geheimhouding van vertrouwelijke informatie wanneer:

-deze informatie reeds tot het openbaar domein behoort;

-deze informatie verspreid wordt om de goede uitvoering van de overeenkomst te verzekeren voor het gerecht;

-deze informatie via normale weg verkregen werd van derden, die niet gebonden zijn door de vertrouwelijkheidsverplichting ten aanzien van de Klant omdat ze de betrokken informatie aanvankelijk hadden verstrekt en dat deze derden op het ogenblik van de verspreiding van de betreffende informatie niet betrokken waren;

-deze informatie met derden moet worden gedeeld op bevel van de rechter, een rechterlijke beslissing of een beslissing genomen door een bevoegde overheidsinstantie; of

-deze informatie gedeeld wordt met consultants, bedrijfsrevisoren, verzekeraars of advocaten, op voorwaarde dat zij gebonden zijn door een gelijkaardige vertrouwelijkheidsverplichting.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

De creaties van AllForPools (informatiedragers, logo’s, software, tools, documentatie, productdesign, tekeningen, gebruiksaanwijzingen of eender welk document afkomstig van AllForPools, …) zijn beschermd door de auteursrechtenwet en/of gelijk welk ander intellectueel eigendomsrecht en/of bestaande uit beschermde knowhow en blijven de volledige volle eigendom van AllForPools, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Geen enkele overdracht van intellectueel eigendomsrecht kan van de Overeenkomst worden afgeleid.

De Klant onthoudt zich ervan de creaties, namen en logo’s van AllForPools of van zijn leveranciers, rechtstreeks of onrechtstreeks, deels of volledig te reproduceren, aan te passen of te wijzigen, te commercialiseren of te delen met derden.

De klant erkent uitdrukkelijk dat hij de creaties, de Producten en de knowhow van AllForPools slechts zal gebruiken voor doeleinden die in de Overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 15. Gegevensbescherming

De in het kader van een bestelling ingezamelde persoonsgegevens worden door AllForPools slechts gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of indien een rechtmatig belang van AllForPools het rechtvaardigt. Voor alle vragen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk ons een mail te sturen op het volgende adres: info@allforpools.be .

Artikel 16. Aansprakelijkheid

De voorgestelde Producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese wetgeving.

a. Aansprakelijkheidsuitsluiting ten aanzien van de Klant niet-Consument

Tenzij een dwingende wettelijke bepaling er anders over beslist, is ten aanzien van de Klant niet-Consument enkel en alleen AllForPools aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door ernstige nalatigheid, opzettelijke fout of kwaad opzet van AllForPools of zijn aangestelde personen. AllForPools is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere feiten dan de voornoemde.

b. Beperking van de aansprakelijkheid toepasselijk op alle omstandigheden

AllForPools zal nooit aansprakelijk geacht kunnen worden voor onrechtstreekse, accidentele, bestraffende, bijkomstige of gevolgschade zoals, zonder dat de lijst uitputtend is, winst- of inkomensverlies, omzetverlies, financieel of economisch nadeel, toename van de algemene kosten, verstoring van de planning, kosten voor activiteitsonderbreking, kosten voor intrekking en/of herinstallatie, kosten voor herbevoorrading, aantasting van de reputatie of klantenverlies, zelfs als een dergelijke schade redelijk voorzienbaar was. AllForPools is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere feiten.

AllForPools kan in geen enkel geval aansprakelijk geacht worden voor om het even welke schade ten gevolge van (i) een infrastructuurgebrek van de Klant, (ii) de niet-nakoming door de Klant van één van zijn verplichtingen, (iii) eender welk slecht gebruik van de Producten door de Klant, inclusief het gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing, (iv) elke interventie op de Producten door een bedrijf anders dan AllForPools;

Zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van AllForPools is steeds beperkt tot de eventuele verzekeringsdekking ten belope van maximaal 20.000 EUR.

Artikel 17. Klantenservice

Voor elke klacht of reclamatie kan de Klant bij de klantenservice van AllForPools terecht via mail op het adres info@allforpools.be of per telefoon op het nummer 00 32 (0)10 24 39 29.

Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

AllForPools en de Klant komen overeen dat voor elke onenigheid of meningsverschil betreffende de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, over hun interpretatie of toepassing het Belgisch recht van toepassing is.

Voor elke klacht of reclamatie kan de Klant zich op eenvoudig verzoek richten tot de klantenservice via mail op het adres info@allforpools.be en per telefoon op het nummer 00 32 (0)10 24 39 29.

Indien het geschil niet in der minne geregeld kan worden, zijn in geval van onenigheden of meningsverschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, voortvloeiend uit hun interpretatie of toepassing, de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant definitief bevoegd, tenzij een dwingende bepaling van het Belgisch recht er ten aanzien van de Klanten Consumenten anders over beslist.

Voor de regeling van een geschil, beschikt de Klant Consument eveneens over de mogelijkheid om van het Europese platform voor geschillenbeslechting gebruik te maken: http://ec.europa.eu/odr . AllForPools is echter niet verplicht om aan de procedure van alternatieve geschillenbeslechting via het platform deel te nemen.

Gedurende zowel de minnelijke schikking als de gerechtelijke procedure, is geen van de Partijen vrijgesteld van de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst.

Artikel 19. Algemeenheden

De nietigheid of de ontoepasbaarheid van één van de clausules van deze Algemene Voorwaarden kan geen impact hebben op de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere clausules. In voorkomend geval zal de betwiste clausule vervangen worden door een geldige clausule die het dichtst aanleunt bij een economisch standpunt van de nietige of ontoepasbare clausule.

Het feit dat AllForPools zich op een gegeven moment niet op deze Algemene Voorwaarden beroept, mag niet geïnterpreteerd worden alsof AllForPools verzaakt om er zich op een later tijdstip wel op te beroepen.

De Overeenkomst maakt de volledigheid van het akkoord tussen de Partijen uit en vernietigt en vervangt alle voorgaande, schriftelijke of mondelinge, onderhandelingen, vertegenwoordigingen of akkoorden tussen de Partijen, vóór de datum van aanvaarding van de offerte, met betrekking tot haar voorwerp, tenzij de Partijen er in de Bijzondere Voorwaarden anders over beslist hebben.

In geval van incoherentie tussen de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, is de inhoud van de clausules van de Overeenkomst, met inbegrip van de eventuele bijlagen, doorslaggevend. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden, is de Franse versie doorslaggevend.

Elke uitwisseling of kennisgeving tussen de Partijen vindt op geldige wijze plaats per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de maatschappelijke zetel of per mail op de tussen de Partijen uitgewisselde coördinaten.